تماس با مدیر عامل

تلفن :33741104-061
نمابر : 33741106-061
صندوق پستی :۶۱۳۶۹۴۴۹۷۷
آدرس : استان خوزستان، کارون، شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر