با توجه به اینکه درجامعه کنونی کنترل و نظارت بر دستگاه های گسترده با روش ها وابزارهای سنتی  به خوبی میسر نمی شود، استفاده از امکانات و تکنولوژی روز که بتواند فاصله بین دستگاه ها و مردم شریف را از میان بردارد، ضروری است. ، لذا با توجه به  بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 1395 / 12 /28 ، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

 این شرکت عمران  با انتشار بخش نظرات و پیشنهادات  در تارنما دستگاه، نسبت به دریافت پیشنهادات مردمی  جهت بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما راهنمای خوبی بابت فراهم نمودن شرایط مطلوب خدمت رسانی در این شرکت عمران   خواهد بود.

منشور حقوق شهروندی

https://shirinshahr.ntdc.ir/wp-content/uploads/2019/06/102.-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.pdf

لینک کوتاه نوشته
https://shirinshahr.ntdc.ir/?p=20318
کد خبر
20318