شهر جدید شیرین شهر در جنوب غربی اهواز ،حد فاصل شهرهای اهواز- آبادان و در کنار رودخانه کارون و در جوار زمینهای حاصلخیز کشاورزی ،مراکز نفتی ،منطقه آزاد اروند و در مرکز ثقل 5 مجتمع عظیم کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن دارای امتیازات بسیار مناسبی در جهت سرمایه گذاری میباشد. این شهر با توجه با توجه به امکانات آب ،برق ،گاز وتلفن همچنین بعلت واقع بودن در منطقه محروم از بخششهای مالیاتی برخوردار است که این خود مزیتی برای سرمایه گذاری محسوب میگردد.