ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت دانلود فایل
۱ ۱-ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهر جدید ۱۵۰۲۱۶۹۹۰۰۰
۲ ۱-۱-صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی ۱۵۰۲۱۶۹۹۱۰۰ دانلود
۳ ۲-۱-صدور پروانه تاسیس شهرک ۱۵۰۲۱۶۹۹۱۰۱ دانلود
۴ ۳-۱-صدور پروانه بهره برداری از شهرک ۱۵۰۲۱۶۹۹۱۰۲ دانلود
۵ ۴-۱-تعیین ضوابط و استاندارهای ایجاد باغ شهرها و شهرک ها و شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۶۹۹۱۰۳ دانلود
۶ ۵-۱-اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۶۹۹۱۰۴ دانلود
۷ ۲-واگذاری زمین در محدوده شهر های جدید ۱۵۰۲۱۷۰۰۰۰۰
۸ ۱-۲-فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۰۱۰۰ دانلود
۹ ۲-۲-انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۰۱۰۱ دانلود
۱۰ ۳-واگذاری واحد های ساخته شده در محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۱۱۷۱۰۰۰ دانلود
۱۱ ۴-آماده سازی اراضی در محدود شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۲۰۰۰
۱۲ ۱-۴-تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۲۱۰۰ دانلود
۱۳ ۲-۴-آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۲۱۰۱ دانلود
۱۴ ۵-طرح های شهری و تامین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه مسکن در محدود شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۳۰۰۰
۱۵ ۱-۵-تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۰ دانلود
۱۶ ۲-۵-تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۱ دانلود
۱۷ ۳-۵-برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۲ دانلود
۱۸ ۴-۵-تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر ۱۵۰۲۱۷۰۳۱۰۳ دانلود
۱۹ ۶-تجهیز شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۴۰۰۰
۲۰ ۱-۶-پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۰ دانلود
۲۱ ۲-۶-پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۱ دانلود
۲۲ ۳-۶-احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۲ دانلود
۲۳ ۴-۶-طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۳ دانلود
۲۴ ۵-۶-اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۴ دانلود
۲۵ ۶-۶-مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۵ دانلود
۲۶ ۷-۶-اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۲۱۷۰۴۱۰۶ دانلود
۲۷ ۷-حفظ و حراست اراضی و مستحدتات در محدود شهر های جدید ۱۵۰۶۱۷۰۵۰۰۰ دانلود
۲۸ ۸-حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید ۱۵۰۵۱۷۰۶۰۰۰ دانلود
۲۹ ۹-پاسخگویی ۱۵۰۶۱۷۰۷۰۰۰
۳۰ ۱-۹-رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین ۱۵۰۶۱۷۰۷۱۰۰ دانلود
۳۱ ۲-۹-اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی ۱۵۰۶۱۷۰۷۱۰۱ دانلود
۳۲ ۱۰-حمایت از پژوهش های مرتبط ۱۵۰۵۱۷۰۸۰۰۰
۳۳ ۱-۱۰-حمایت از پایان نامه های دانشجویی ۱۵۰۵۱۷۰۸۱۰۰ دانلود
۳۴ ۲-۱۰-حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو ۱۵۰۵۱۷۰۸۱۰۱ دانلود