ایمان فرزان

مسئول امور خدمات،پشتیبانی و انبار

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴
ایمیل سازمانی: i.farzan@ntdc.ir

 یداله طیبی

سرپرست انفورماتیک

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴
ایمیل سازمانی: m.tayebi@ntdc.ir

سیدنورالدین حسینی

 سرپرست معاونت فنی و اجرایی

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴
شماره تماس: sh.naseri@ntdc.ir

 مجید عشیراوی

سرپرست مسکن و شهر سازی

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۵۶۸
ایمیل سازمانی: m.ashiravi@ntdc.ir

رضا جلالی

 سرپرست امورحقوقی وقراردادها

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۲
ایمیل سازمانی: m.aslani@ntdc.ir

رضا حیدری

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴
شماره تماس: r.heydari@ntdc.ir