ایمان فرزان

مسئول امور خدمات،پشتیبانی و انبار

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴

 یداله طیبی

سرپرست انفورماتیک

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴

 شاکر ناصری

سرپرست معاونت فنی و اجرایی

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴

 مجید عشیراوی

سرپرست مسکن و شهر سازی

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۵۶۸

محمد علی اصلانی

سرپرست امورحقوقی وقراردادها

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۲

رضا حیدری

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۴