سید حسین سید نور

معاون اداری و مالی

آقای سید حسین سید نور معاون اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر است.

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۳

مشاهده پروفایل