مهندس رضا فرهاد زاده

مدیرعامل

آقای مهندس رضا فرهاد زاده مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر است.

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۶

مشاهده پروفایل

 سید حسین سید نور

عضو هیات مدیره

آقای سید حسین سید نور، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر است.

شماره تماس: ۳۳۷۴۱۱۰۳

مشاهده پروفایل