شیرین شهر مجموعا5476 واحد سهمیه مسکن مهر دارد که از این تعداد 4346 واحد تفاهم نامه سه جانبه و مابقی به صورت تعاونی و یا خودمالک احداث شده اند.
منظور از واحدهای مسکن مهر خود مالک شامل واحدها و پروژه های ریز و درشت متعدد در نقاط مختلف شهر جدید شیرین شهر است که متقاضی از زمین را از شرکت عمران خریداری نموده و برای احداث ساختمان، نیازمند وام مسکن مهر بوده است.
متقاضیانی که از طریق سایت و شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر اقدام به ثبت نام نموده اند، پروژه های مسکن مهر تفاهم نامه سه جانبه و دو جانبه ( تعاونیها) تعلق گرفته است. این پروژه ها در قالب 20 پروژه در محله های مسکن مهر ، واقع در محله مهر احداث شده اند.