در مورد آب و فاضلاب: هم اکنون تمامی انشعابات آب و فاضلاب واحدهای مسکن مهر شیرین شهر وصل شده و واحدهای پروژه های آماده تحویل، تماما دارای انشعاب آب و انشعاب فاضلاب می باشند.
در مورد برق: اکثر پروژه های مسکن مهر شیرین شهر دارای انشعاب برق هستند. نکته مهم این است تمام پروژه های آماده تحویل، کنتور برق دارند و هیچ واحدی بدون انشعاب برق تحویل داده نمی شود.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر