شهر جدید شیرین شهر با مساحت محدوده 1008 هکتار و حریم 6000 هکتار در 27کیلومتری جنوب غربی کلان شهر اهواز، شرق رودخانه کارون و مرکز ثقل پنج مجتمع بزرگ کشت و صنعت نیشکر واقع گردیده و طرح جامع آن در سال 1383 برای اسکان جمعیت 75000 نفر در 13 محله برنامه ریزی و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است