پس از پرداخت بدهی ها و تسویه حساب مبالغ مربوط به احداث ساختمان، در صورتی که متقاضی چک برگشتی نداشته و کارت اقساط وام مسکن مهر خود را از بانک مسکن دریافت کرده باشد، می تواند با مراجعه به شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر، نامه تحویل واحد مسکن مهر خود را دریافت کند.