شهرهای جدید عموما با هدف اسکان سرریز جمعیت کلان شهرها ایجاد می شوند. شیرین شهر نیز غالبا پذیرای جمعیت سرریز کلان شهر اهواز است. با این اوصاف، طبیعتا که اکثر جمعیت شهر را مهاجرین از شهر اهواز و روستاهای مجاور تشکیل می دهند. ( عرب ، لر ، بختیاری ) بیشترین اقوامی هستند که در این شهر زندگی می کنند. تمامی جمعیت شیرین شهر شیعه ۱۲ امامی هستند.